VIRTUALNA GALERIJA POSTERA

SEKCIJA A – KEMIJSKA ANALIZA I SINTEZA
SECTION A – CHEMICAL ANALYSIS AND SYNTHESIS
A‑1.Jelena Bijelić, Dalibor Tatar, Anna-Marija Milardović, Antonia Vicić, Anamarija Stanković, Pascal Cop, Sebastian Werner, Zvonko Jagličić, Bernd Smarsly, Igor Djerdj
Prednost otopinskih metoda za sintezu Sr3Fe2WO9
Advantage of solution methods towards synthesis of Sr3Fe2WO9
A‑2.Roko Blažic, Elvira Vidović
Sinteza 1,2,3-triazolnog derivata benzofenona klik kemijom
Synthesis of 1,2,3-triazole derivate of benzophenone by click chemistry
A‑3.Filip Brleković, Lucija Višić, Arijeta Bafti, Juraj Šipušić, Vilko Mandić
Optimiranje priprave sintetskih geopolimera u konfiguraciji tankog filma
Optimisation of preparation of the synthetic geopolymers in a thin-film configuration
A‑4.Nataša Burić, Marina Šekutor
Diamantoidni esteri u dizajnu nanomaterijala
Diamondoid esters in nanomaterial design
A‑5.Anamarija Cindrić, Laura Penić-Ivanko, Martina Mušković, Ivana Ratkaj, Nela Malatesti
Fotodinamički učinak amfifilnih tripiridilporfirina na stanicama melanoma
Photodynamic activity of amphiphilic tripyridylporphyrins on melanoma cells
A‑6.Ivan Ćorić, Kristina Janđel, Jelena Bijelić, Elvira Kovač-Andrić
Razvoj mehanokemijske metode za sintezu metalo-organskih mreža
Evolution of mechanochemical method towards synthesis of metal-organic frameworks
A‑7.Senka Djaković, Jasmina Lapić, Ivana Kuzman, Mateja Toma, Valerije Vrček
Reakcija kopulacije ferocena i C5-supstituiranih derivata uracila
The copulation reaction of ferrocene and C5-substituted uracil derivatives
A‑8.Nikolina Filipović, Jelena Brdarić, Berislav Marković, Dalibor Tatar, Milan Pajičić, Damir Varevac, Ivana Miličević
Modifikacija i primjena građevinskih materijala za izgradnju zdravih zgrada
Modification and application of construction materials for healthy buildings
A‑9.Emerik Galić, Nikolina Golub, Kristina Radić, Dubravka Vitali Čepo, Nikolina Kalčec, Ivana Vinković Vrček, Tomislav Vinković
Primjena pektina iz kore mandarine (C. reticulata) u biogenoj sintezi selenovih nanočestica
Application of mandarin (C. reticulata) peel pectins in biogenic synthesis of selenium nanoparticles
A‑10.Olivera Galović, Maria Elena Nikolić, Luka Dornjak, Matea Marunica, Zlata Kralik
Priprema uzoraka i analize sadržaja nutricina u konzumnim jajima
Sample preparation and analysis of nutricines content in table eggs
A‑11.Ivana Hazdovac, Lara Jurković, Dijana Pavičić-Hamer, Bojan Hamer, Daniel Mark Lyons
Utjecaj abiotičkih čimbenika na koloidnu stabilnost srebrnih nanočestica pri visokoj ionskoj jakosti
Influence of abiotic parameters on silver nanoparticle colloidal stability in high strength electrolytes
A‑12.Klara Iličić, Tatjana Šafarik, Ivana Balić, Tomislav Balić, Martina Medvidović-Kosanović
Utjecaj inertnog elektrolita na oksido-redukcijska svojstva kompleksa cinka sa hidrazidnim derivatom dipikolinske kiseline
The effect of inert electrolyte on oxido-reduction properties of zinc complex with dipicolinic acid hydrazide derivative
A‑13.Jozo Ištuk, Lidija Jakobek, Ivica Strelec
Ekstrakcija i razdvajanje polifenolnih skupina bobica aronije i bazge
Extraction and separation of polyphenol classes in chokeberry and elderberry fruit
A‑14.Irena Ivanišević, Stjepan Milardović
Sinteza i karakterizacija nanočestica bakra stabiliziranih prevlakom metalnog srebra
Synthesis and characterization of silver-protected copper nanoparticles
A‑15.Marija Jakić, Nikola Sakač, Brunislav Matasović, Marija Jozanović
Mikročip kapilarna elektroforetska analiza β-alanina i L-histidina s C4D detektorom
Microchip capillary electrophoretic analysis of β-alanine and L-histidine with C4D detector
A‑16.Zlata Lasić, Irena Radić, Antonija Radić, Asja Čulina, Nives Galić
Razvoj i validacija SFC metode za određivanje onečišćenja u elvitegraviru
Development and validation of SFC method for determination of impurities in elvitegravir
A‑17.Mirjana Lončar, Melita Lončarić, Mario Komar, Maja Molnar
Eutektička otapala na bazi kolin-klorida kao prikladan zeleni medij za sintezu kumarinskih Schiffovih baza
Choline chloride based deep eutectic solvents as suitable green media for synthesis of coumarinyl Schiff bases
A‑18.Silvija Maračić, Martina Piškor, Ivona Čipor, Jasmina Lapić, Senka Djaković, Silvana Raić-Malić
Sinteza novih N-heterocikličkih derivata 1,1'-disupstituiranih ferocena primjenom mehanokemije i eutektičkih otapala
Synthesis of new N-heterocycle 1,1’-disubstituted ferrocene conjugates using mechanochemistry and deep eutectic solvents
A‑19.Zvonimir Marijanović, Ani Radonić, Mladenka Šarolić, Verica Dragović-Uzelac, Maja Repajić, Ivana Gobin
Hlapljivi spojevi lista koprive
Volatile compounds of nettle leaves
A‑20.Ana Matošević, Anamarija Knežević, Anita Bosak
Učinkovita pet stupanjska sinteza biološki aktivnih karbamata
Efficient five-step synthetic pathway toward biologically active carbamates
A‑21.Filipa Mrčela, Ivana Smoljko, Rolando C. S. Dias, Catarina Gomes
Molekulski tiskani polimeri za određivanje galne kiseline
Molecularly imprinted polymers for determination of gallic acid
A‑22.Martina Mušković, Ivana Ratkaj, Nela Malatesti
Fotodinamički potencijal amfifilnih Zn(II) tripiridilporfirina i njihovih analoga slobodne baze
PDT potential of amphiphilic free-base and Zn(II) tripyridylporphyrins
A‑23.Robert Ostrički, Tatjana Gazivoda Kraljević
Sinteza i strukturna karakterizacija novih 1,2,3-triazolnih derivata benzoksazola
Synthesis and structural characterization of novel 1,2,3- triazole derivatives of benzoxazole
A‑24.Andrea Paut, Ante Prkić, Ivana Mitar, Josipa Giljanović, Lucija Guć
Ionsko-selektivne elektrode za određivanje željezovih(III) kationa
Ion-selective electrodes for ferric(III) cations determination
A‑25.Kristina Pršir, Lidija Furač, Ivana Steinberg, Svjetlana Krištafor
Sinteza i spektroskopska karakterizacija novih 1,2,3-triazolil-benztiazola
Synthesis and spectroscopic characterization of novel 1,2,3-triazolyl-benzothiazoles
A‑26.Lucija Ptiček, Livio Racané, Iva Zonjić, Lidija-Marija Tumir, Marijana Radić Stojković
Interakcije novih amidino-supstituiranih aryl-bis(benzazola) s DNA/RNA
Interactions of novel amidino-substituted aryl-bis(benzazoles) with DNA/RNA
A‑27.Irena Radić, Zlata Lasić, Mislav Runje, Sandra Babić
Razvoj UHPLC metode za određivanje pimavanserina i njegovih onečišćenja primjenom AQbD strategije
Development of UHPLC method for the analysis of pimavanserin and its impurities using AQbD principles
A‑28.Kristina Radić, Dubravka Vitali Čepo, Nikolina Golub, Nikolina Kalčec, Emerik Galić, Ivana Vinković Vrček, Tomislav Vinković
Primjena ekstrakta komine masline u biogenoj sintezi nanoselena
Application of olive pomace extract in biogenic synthesis of selenium nanoparticles
A‑29.Valentina Rep, Ljubica Glavaš Obrovac, Marijana Jukić, Silvana Raić-Malić
Novi 2-supstituirani derivati benzotiazola: sinteza i antiproliferativna ispitivanja
Novel 2-substituted benzothiazoles: synthesis and antiproliferative evaluation
A‑30.Mirela Samardžić, Mateja Budetić, Aleksandar Sečenji, Bojan Šarkanj, Dean Marković, Marija Jozanović
Primjena novih kvaternih amonijevih soli za razvoj tenzidnih senzora
Application of new quaternary ammonium salts for development of surfactant sensors
A‑31.Ivana Sokol, Mateja Novak, Helena Prpić, Marijan Orlović, Domagoj Drenjančević, Silvana Raić-Malić, Tatjana Gazivoda Kraljević
Sinteza i antibakterijska aktivnost novih benzotiazolnih derivata
Synthesis and antibacterial activity of novel benzothiazole derivatives
A‑32.Anamarija Stanković, Silvija Šafranko, Katarina Jurišić, Ivana Balić, Jelena Bijelić, Stela Jokić, Martina Medvidović-Kosanović
Utjecaj vitamina C i kompleksnosti sustava na taloženje kalcijeva oksalata
Effect of vitamin C and system complexity on the calcium oxalate precipitation
A‑33.Anita Štrkalj, Zoran Glavaš, Martin Pejaković
Određivanje nikla u nodularnom lijevu primjenom različitih spektrometrijskih metoda
Determination of nickel in the ductile iron using different spectrometric methods
A‑34.Matea Šibalić, Fabio Faraguna, Marko Racar, Lucija Konjević, Jelena Parlov Vuković
Utjecaj reakcijskih parametara na sintezu propilnih estera masnih kiselina
Influence of reaction parameters on the synthesis of propyl esters of fatty acids
A‑35.Leo Štefan, Dubravka Matković-Čalogović, Lara Saftić Martinović, Miljenko Dumić
Sinteza i struktura 1-metil-2-(metilsulfanil)-1H-imidazol hidrojodida
Synthesis and structure of 1-methyl-2-methylsulphanyl-1H-imidazole hydroiodide
A‑36.Dalibor Tatar, Jelena Bijelić, Ana Ivanković, Pascal Cop, Sebastian Werner, Bernd Smarsly, Igor Djerdj
Utjecaj oblika nanomaterijala na nastanak kisikovih vakancija: nedopirani i dopirani cerijev dioksid
The effect of nanomaterial shape on formation of oxygen vacancies: non-doped and doped ceria
A‑37.Mia Tominac, Tihana Bošnjak, Klara Perović, Tayebeh Sharifi, Hrvoje Kušić, Marijana Kraljić Roković
Fotoelektrokemijska svojstva nano-kompozita koji sadrži TiO2/SnS2 i TiO2/SnS2/rGO međufaze
Photoelectrochemical properties of nano-composites containing TiO2/SnS2 and TiO2/SnS2/rGO heterojunctions
A‑38.Andrej Vidak, Iva Movre Šapić, Marta Puhar, Vladimir Dananić
Uloga gibanja protona unutar molekule glutaminske kiseline
Role of proton movement inside glutamic acid molecule
A‑39.
Dragana Vuk, Irena Škorić, Valentina Milašinović, Krešimir Molčanov, Željko Marinić
Priprava novih funkcionaliziranih tienilnih biciklo[3.2.1]oktadiena
Preparation of new functionalized thienyl bicyclo[3.2.1]octadienes
A‑40.
Moris Mihovilović, Tatjana Gazivoda Kraljević
Sinteza i biološka aktivnost novih hibrida kumarina i kinolina premoštenih 1,2,3-triazolnim prstenom
Synthesis and biological activity of novel coumarin and quinoline hybrids bridged by 1,2,3-triazole ring
SEKCIJA B – KEMIJSKO I BIOKEMIJSKO INŽENJERSTVO
SECTION B – CHEMICAL AND BIOCHEMICAL ENGINEERING
B‑1.Marija Banožić, Krunoslav Aladić, Igor Jerković, Senka Vidović, Marijana Blažić, Stela Jokić
Aromatski profil komercijalnog duhanskog blenda
Insight into the aroma profile of tobacco commercial blends
B‑2.Vlatka Božić, Ante Jukić
Tvornica kultiviranog mesa – kemijski zahtjevi
The artificial meat factory – chemical requirements
B‑3.Mirjana Čurlin, Tanja Pušić, Branka Vojnović, Agata Vinčić
Karakterizacija efluenta od pranja tekstilija metodom raspodjele veličina čestica
Characterization of textile washing effluent by particle size distribution methods
B‑4.Hrvoje Dorić, Nenad Bolf, Patricija Krušlin, Nikola Rimac
Praktična vježba regulacije temperature u zračnom tunelu
Practical exercise of temperature control in the air tunnel
B‑5.Marina Duplančić, Vanja Gilja, Ivana Elizabeta Zelić, Vesna Tomašić
Funkcionalizirani TiO2 za fotokatalitičku razgradnju neonikotinoidnih insekticida
Functionalized TiO2 for photocatalytic degradation of neonicotinoid insecticides
B‑6.
Matko Erceg, Pero Tutman, Dubravka Bojanić Varezić, Ivana Dodig
Karakterizacija mikroplastike u sedimentu plaže Bačvice
Characterization of microplastics in Bačvice beach sediment
B‑7.Fabio Faraguna, Igor Šepić, Ante Jukić
Karakterizacija i primjena emulzija vode u teškom loživom ulju za smanjenje NOx emisija i potrošnje goriva
Characterization and use of water-in-heavy fuel oil emulsions for reduced NOx emissions and energy saving
B‑8.Martin Gojun, Tea Sokač, Anabela Ljubić, Anita Šalić, Davor Valinger, Bruno Zelić
On-line praćenje proizvodnje biodizela infracrvenom spektroskopijom
On-line monitoring of biodiesel production by near-infrared spectroscopy
B‑9.Tamara Holjevac Grgurić, Željka Krtić, Emi Govorčin Bajsić, Nikolina Mrkonjić, Lovro Liverić, Zoran Jurković, Ivan Brnardić
Termodinamičko modeliranje Cu-Al-Mn-Ag legura
Thermodynamic modelling of Cu-Al-Mn-Ag alloys
B‑10.Miće Jakić, Sanja Perinović Jozić, Tina Slatina, Mihaela Storić
Priprema i karakterizacija mješavina biorazgradljive polilaktidne kiseline s poli(etilen-oksidom)
Preparation and characterization of biodegradable polylactid acid and poly(ethylene oxide) blends
B‑11.Katarina Jozinović, Aleksandra Sander, Gordana Vrbanec
Utjecaj procesnih parametara na kinetiku sušenja i morfologiju kristala
Influence of process parameters on drying kinetics and the morphology of crystals
B‑12.Dario Klarić, Nikolina Janton
Određivanje fazne ravnoteže kapljevina-krutina i ternarni fazni dijagrami na primjeru kokristala farmaceutski aktivne tvari
Solid-liquid phase equilibrium and ternary phase diagrams on a co-crystal of active pharmaceutical ingredient
B‑13.Lorena Kordić, Petar Bibulić, Sanja Matečić Mušanić
Primjenjivost mikrokalorimetrije kao ne-standardne metode u istraživanju polimorfije, kokristala i soli
Applicability of microcalorimetry as a non- standard tool in polymorph, co-crystal and salt screening studies
B‑14.Vanja Kosar, Ante Koštić, Marija Lukić
Primjena IC termografije pri umreženju polimera u modelnim kalupima
Application of an IC thermography in polymer crosslinking in model moldings
B‑15.Suzana Kralj, Jelena Macan, Andreja Žužić, Ivana Panžić, Andreja Gajović
Priprava Ca1-xSrxMnO3 koprecipitacijom
Preparation of Ca1-xSrxMnO3 by coprecipitation
B‑16.Igor Kultan, Ivan Vrban, Franjo Jović, Ozren Wittine, Eugen Marcelić
Modeliranje i optimizacija procesa zamjene otapala
Solvent swap process modeling and optimization
B‑17.Marija Lukić, Domagoj Vrsaljko
Utjecaj broja pregrada u milireaktoru na intenzifikaciju procesa
Influence of number of baffles in millireactor on process intensification
B‑18.Zrinka Mastelić Samardžić, Vitomir Vušak, Moris Mihovilović, Aida Omerbašić
Primjena kontinuiranog protočnog procesa u reakciji litijacije u sintezi API-a
Implementation of continuous flow process for lithiation reaction in API synthesis
B‑19.Antonia Matić, Zrinka Karačić, Antonija Tomić, Hrvoje Brkić, Sanja Tomić
Ispitivanja inhibicije dipeptidil peptidaze III metalnim dikationima
Dipeptidyl peptidase III inhibition tests by metal dications
B‑20.Dajana Mikić, Domagoj Šatović, Katarina Marušić, Neven Peko, Helena Otmačić Ćurković
Istraživanje sastava i stabilnosti brončane patine
Investigation of the composition and stability of bronze patina
B‑21.Anamarija Mitar, Tea Barbaro, Jasna Prlić Kardum
Primjena niskotemperaturnog eutektičkog otapala u pročišćavanju FCC benzina
Application of deep eutectic solvent for FCC gasoline purification
B‑22.Ivana Katarina Munda, Andrej Terzin, Stanislav Kurajica
Kinetika oksidacije čađe s nanočesticama cerijevog(IV) oksida dopiranog manganom
Diesel soot oxidation kinetics of Mn-doped ceria nanoparticles
B‑23.Helena Otmačić Ćurković, Dajana Mikić, Luka Bera, Ema Kovačević, Marijana Marcelja
Elektrokemijska karakterizacija bronce izložene vanjskoj atmosferi
Electrochemical characterization of bronze exposed to outdoor atmosphere
B‑24.
Sanja Perinović Jozić, Ružica Brkić, Branka Andričić, Nataša Stipanelov Vrandečić
Utjecaj natrijevog alginata na toplinska svojstva poli(etilen-oksida)
Influence of sodium alginate on the thermal properties of poly(ethylene oxide)
B‑25.Ana Petračić, Aleksandra Sander, Jelena Parlov-Vuković, Lana Husinec
Ekstrakcija glicerola i glicerida iz različitih biodizela
Extraction of glycerol and glycerides from various biodiesel samples
B‑26.Mario Pipunić, Lucija Konjević, Fabio Faraguna, Ante Jukić
Utjecaj molekulskih međudjelovanja na svojstva mješavina mineralnih i obnovljivih dizelskih goriva
Effect of molecular interactions  on properties of mineral and renewable diesel blends
B‑27.
Tonči Rezić, Matea Marošević, Božidar Šantek
Proizvodnja biopolimera u horizontalnom rotirajućem cijevnom bioreaktoru: razvoj matematičkog modela
Biopolymers production in the horizontal rotating tubular bioreactor: mathematical model development
B‑28.Josip Sacher, Fabio Faraguna, Roko Blažic, Ante Jukić, Elvira Vidović
Modeliranje kopolimerizacijskih reaktivnosti ternarnog sustava metil-metakrilata, oktadecil-metakrilata i tert-butilaminoetil-metakrilata
Modeling of copolymerization reactivities of the ternary system of methyl methacrylate, octadecyl methacrylate and tert-butylaminoethyl methacrylate
B‑29.Darijo Šibalić, Anita Šalić, Ana Jurinjak Tušek, Tea Sokač, Klara Brekalo, Bruno Zelić, Marina Tišma
Proizvodnja, pročišćavanje i karakterizacija enzima lipaza porijeklom iz Thermomyces lanuginosus
Production, purification and characterization of lipase from Thermomyces lanuginosus
B‑30.Martina Šrajer Gajdošik, Marija Begić, Dajana Gašo-Sokač, Hrvoje Pavlović, Olga Shevchuk, Uroš Andjelković, Tamara Martinović, Djuro Josić
Dezinfekcijska sredstva na bazi kvaternih amonijevih soli smanjuju ekspresiju listeriolizina O u Listeria monocytogenes
Quaternary ammonium salt based disinfectants reduce the expression of listeriolysin O in Listeria monocytogenes
B‑31.
Ivan Vrban, Franjo Jović, Eugen Marcelić
Razvoj procesa deprotekcije korištenjem dizajna eksperimenata
A design of experiments approach to a robust final deprotection process
B‑32.
Magdalena Vujasinović, Andrea Matejaš, Ema Pavić, Zvonimir Katančić
Dobivanje biopolimera kitozana iz otpadnih oklopa rakova
Obtaining chitosan biopolymer from shrimp shell waste
B‑33.
Kristina Zagajski Kučan, Luka Vlašić, Marko Rogošić
Ekstrakcijsko pročišćavanje benzina primjenom niskotemperaturnih eutektičnih otapala modificiranih cinkovim kloridom
Extractive purification of gasoline using deep eutectic solvents modified with zinc chloride
SEKCIJA C – PREHRAMBENA TEHNOLOGIJA I BIOTEHNOLOGIJA
SECTION C – FOOD TECHNOLOGY AND BIOTECHNOLOGY
C‑1.Veronika Barišić, Ivana Lončarević, Jovana Petrović, Ivana Flanjak, Antun Jozinović, Drago Šubarić, Jurislav Babić, Borislav Miličević, Đurđica Ačkar
Utjecaj dodatka kakaove ljuske na fizikalna svojstva čokolade
Effect of cocoa shell addition on physical properties of chocolate
C‑2.Marijana Blažić, Elizabeta Kralj, Ines Cindrić, Jasna Halambek, Bojan Matijević, Sandra Zavadlav
Razvoj internetske obrazovne platforme za podršku malim proizvođačima u rješavanju problema tijekom proizvodnje sira
Development of an online educational platform as support to the small dairy producers facing the problems during cheese production
C‑3.Josip Bebek, Tanja Cvetković, Jasmina Ranilović, Hrvoje Trojak
Značaj reoloških ispitivanja u razvoju prehrambenih proizvoda
The importance of rheological examination in the development of food products
C‑4.Ivana Buljeta, Ivana Balen, Josip Šimunović, Anita Pichler, Mirela Kopjar
Enkapsulacija fenola aronije na vlakna citrusa
Encapsulation of chokeberry phenolics on citrus fibers
C‑5.Verica Dragović-Uzelac, Maja Repajić, Ivona Elez Garofulić, Sandra Pedisić, Zoran Zorić, Danijela Bursać Kovačević, Branka Levaj
Održiva proizvodnja biljnih ekstrakata konvencionalnim i naprednim tehnikama
Sustainable herbal extract production by using conventional and advanced techniques
C‑6.Maja Ergović Ravančić, Valentina Obradović
Oksidativni stres i Downov sindrom
Oxidative stress and Down syndrome
C‑7.Josipa Grgić, Gordana Šelo, Mirela Planinić, Marina Tišma, Ana Bucić-Kojić
Zašto enkapusulirati aktivne tvari?
Why to encapsulate active substances?
C‑8.Jozo Ištuk, Lidija Jakobek, Ivica Strelec
Inhibicija α-glukozidaze polifenolima prisutnim u tradicionalnim, domaćim sortama jabuka
Inhibition of α-glucosidase by polyphenols present in traditional, indigenous apples varieties
C‑9.
Ivana Ivić, Vladimir Jukić, Mirela Kopjar, Martina Bošnjak, Anita Pichler
Utjecaj tlaka i temperature na aromatski profil crnog vina tijekom koncentriranja reverznom osmozom
The influence of pressure and temperature on aroma profile of red wine during concentration by reverse osmosis
C‑10.Lidija Jakobek, Petra Matić, Ivana Buljeta, Jozo Ištuk
Adsorpcijske izoterme za istraživanje interakcija flavonola i antocijanina aronije i β-glukana
Adsorption isotherms for studying interactions between flavonols and anthocyanins from aronia and β-glucan
C‑11.Lidija Jakobek, Petra Matić, Ivana Buljeta, Jozo Ištuk
Istraživanje interakcija polifenola tradicionalnih kultivara jabuka i β-glukana
The study of interactions between polyphenols from traditional apple varieties and β-glucan
C‑12.Nebojša Kojić, Lidija Jakobek
Razlika fizikalno-kemijskih svojstava crnih vina u pet i B&B ambalaži
Difference of physico-chemical properties of red wines in pet and B&B packaging
C‑13.Tina Lešić, Manuela Zadravec, Nada Vahčić, Dragan Brnić, Irena Perković, Željko Jakopović, Jelka Pleadin
Toksikogene plijesni s površine hrvatskih tradicionalnih trajnih kobasica proizvedenih u domaćinstvima
Toxigenic moulds growing on the surface of traditional Croatian household-produced dry-fermented sausages
C‑14.Branka Levaj, Ana Ljubas, Zrinka Čošić, Zdenka Pelaić, Filip Dujmić, Maja Repajić
Utjecaj visokog hidrostatskog tlaka na kvalitetu i trajnost „fresh-cut“ krumpira
Effect of the high hydrostatic pressure on the quality and shelf-life of fresh-cut potato
C‑15.Patricija Lisica, Sandra Pedisić, Maja Repajić, Ivona Elez Garofulić, Branka Levaj, Zoran Zorić, Sandra Balbino, Daniela Cvitković, Verica Dragović-Uzelac
Antioksidacijski kapacitet selektiranih biljnih vrsta
Antioxidant capacity of selected plants
C‑16.Josip Lukić, Vanja Kelemen, Josip Šimunović, Anita Pichler, Mirela Kopjar
Proteini kao nositelji cimetne kiseline
Proteins as delivery systems of cinnamic acid
C‑17.Petra Matić, Lidija Jakobek
Termodinamika adsorpcije antocijanina na β-glukan
Thermodynamics of anthocyanins adsorption onto β-glucan
C‑18.Lovro Mihajlović, Martina Jakovljević, Maja Molnar
Određivanje kumarina u cimetu i proizvodima koji sadrže cimet
Determination of coumarin in cinnamon and cinnamon-containing products
C‑19.Nela Nedić Tiban, Anamarija Brkić
Toplinsko ponašanje plodova šipka (Rosa canina L.) i nekih proizvoda od šipka
Thermal behaviour of rose hip (Rosa canina L.) fruits and some rose hip products
C‑20.Zdenka Pelaić, Zrinka Čošić, Sandra Pedisić, Maja Repajić, Branka Levaj
Utjecaj UV-C zračenja na kvalitetu i trajnost „fresh-cut“ krumpira
Effect of the UV-C radiation on the quality and shelf-life of fresh-cut potato
C‑21.Jelka Pleadin, Tina Lešić, Dragan Brnić, Irena Perković, Maja Kiš, Manuela Zadravec
Detekcija plijesni producenata aflatoksina s površine istarske i slavonske kobasice
Detection of aflatoxin-producing moulds from the surface of Istrian and Slavonian sausage
C‑22.Maja Repajić, Daniela Cvitković, Patricija Lisica, Sandra Balbino, Sandra Pedisić, Zoran Zorić, Ivona Elez Garofulić, Verica Dragović-Uzelac
Bioaktivni spojevi u tršlji i timijanu: sukcesivna ekstrakcija različitim metodama ekstrakcije
Bioactive compounds in mastic tree and thyme: successive extraction with various extraction methods
C‑23.
Silvija Šafranko, Ina Ćorković, Krunoslav Aladić, Igor Jerković, Stela Jokić
Ekstrakcija aromatičnih komponenti iz kore mandarine Citrus unshiu superkritičnim CO2
Supercritical CO2 extraction of aromatic volatiles from mandarin peel Citrus unshiu
C‑24.Gordana Šelo, Josipa Grgić, Mirela Planinić, Marina Tišma, Srećko Tomas, Teo Lukačić, Ana Bucić-Kojić
Utjecaj biološke obrade pljevice ječma na ekstrakciju fenolnih kiselina
Influence of the biological treatment of barley husk on the extraction of phenolic acids
C‑25.Danijela Šeremet, Ana Mandura, Aleksandra Vojvodić Cebin, Stela Jokić, Draženka Komes
Razvoj i karakterizacija liposoma ispunjenih dopaminom ekstrahiranim iz kore banane
Development and characterization of dopamine-loaded liposomes extracted from banana peel
C‑26.Danijela Šeremet, Ana Mandura, Aleksandra Vojvodić Cebin, Stela Jokić, Draženka Komes
Utjecaj konvencionalnih i inovativnih metoda ekstrakcije na bioaktivne karakteristike dobričice (Glechoma hederacea L.)
Influence of conventional and innovative extraction techniques on bioactive properties of ground ivy (Glechoma hederacea L.)
C‑27.Ivana Tomac, Jozo Ištuk, Petra Matić, Ana Ivanković, Josipa Jelić, Lidija Jakobek
Elektrokinetički potencijal nekih hidroksibenzojevih kiselina i hidroksibenzojevih kiselina - β-glukan modela
Electrokinetic potential of some hydroxybenzoic acids and hydroxybenzoic acids - β-glucan models
C‑28.Darko Velić, Valentina Bušić, Bruno Husnjak, Natalija Velić, Daniela Amidžić Klarić, Vlatka Petravić Tominac, Ilija Klarić
Optimizacija procesa proizvodnje i karakterizacija voćnog vina od kruške
Fermentation process optimisation and characterisation of pear fruit wine
C‑29.
Ivana Vrca, Tea Bilušić, Ivica Blažević, Franko Burčul
Gastrointestinalna stabilnost izotiocijanata iz biljke Tropaeoulum majus L. usporedbom in vitro i ex vivo metoda probave
Comparison of gastrointestinal stability of isothiocyanates from Tropaeolum majus L. using in vitro and ex vivo digestion methods
C‑30.Josipa Vukoja, Ana-Marija Dundović, Ivana Ivić, Josip Šimunović, Anita Pichler, Mirela Kopjar
Utjecaj disaharida na fenole i hlapljive komponente u punilima na bazi kupina
Influence of disaccharides type on phenolics and volatiles of blackberry cream fillings
C‑31.
Stanko Zrinščak, Valentina Obradović, Josip Mesić, Ana Mrgan
Finalizacija vina Merlot i Cabernet sauvignon pomoću drvenih pripravaka
Finalization wine Merlot and Cabernet sauvignon with different wooden material
SEKCIJA D – MEDICINSKA BIOKEMIJA I FARMACIJA
SECTION D – MEDICAL CHEMISTRY AND PHARMACY
D‑1.
Dejan Agić, Maja Karnaš, Domagoj Šubarić, Mario Komar, Zrinka Karačić, Sanja Tomić, Maja Molnar
Inaktivacija ljudske dipeptidil peptidaze III derivatima kinazolinona
Inactivation of human dipeptidyl peptidase III by quinazolinone derivatives
D‑2.Ana Amić, Zoran Marković, Jasmina Dimitrić Marković, Svetlana Jeremić, Marijana Stanojević-Pirković
Istraživanje medicinskog značaja fenolnih spojeva primjenom molekularnog modeliranja i molekularnog pristajanja
Implementation of molecular modeling and molecular docking for study of phenolic compounds medicinal significance
D‑3.Anja Beč, Marija Kos, Patricia Debogović, Marijana Hranjec, Kristina Starčević
Sinteza i antioksidativna aktivnost novih karboksamida N-supstituiranih benzimidazola
Synthesis and antioxidative activity of novel N- substituted benzimidazole carboxamides
D‑4.Drago Bešlo, Bono Lučić
Pregled i analiza mjerenja ukupnog sadržaja fenola u uzorcima meda
Review and analysis of measurements of total phenolic contents in honey samples
D‑5.Ida Boček, Borka Lončar, Marijeta Kralj, Marija Mioč, Lucija Grgić, Marijana Radić Stojković, Marijana Hranjec
Sinteza i biološka aktivnost tetracikličkih derivata imidazo[4,5-b]piridina
Synthesis and biological activity of tetracyclic imidazo[4,5-b]pyridines
D‑6.Tena Čadež, Goran Šinko, Yiyun Liu, Yongchao Ma, Heidi Qunhui Xie, Zrinka Kovarik
Neurotoksični efekti izazvani djelovanjem pesticida na kolinesteraznu aktivnost
Neurotoxic effects of selected pesticides by altering cholinesterase activity
D‑7.Andrea Dandić, Željka Car, Vesna Petrović Peroković
Novi meta N-aril supstituirani 3-hidroksipiridin-4-oni i njihovi adamantilni derivati
Novel meta N-aryl substituted 3-hydroxypyridin-4-onesand their adamantyl derivatives
D‑8.
Marijana Jukić, Maja Jirouš, Ljubica Glavaš-Obrovac, Teuta Opačak-Bernardi
Optimizacija 3D stanične kulture metodom magnetske levitacije
3D magnetic levitation culturing optimization
D‑9.
Irena Landeka Jurčević, Irena Crnić, Tajana Frančić, Petar Dragičević, Domagoj Đikić
Razine nastalih produkata oksidacijskih proteina kao biljeg oksidacijskog stresa kod miševa s hiperglikemijom
Advanced oxidation protein product levels as a marker of oxidative stress in mice with hyperglycemia
D‑10.Ana Piškulić, Zrinka Badurina Huljev, Lela Munjas Jurkić, Zdravka Knežević, Maša Safundžić Kučuk, Leo Štefan
Optimizacija i karakterizacija D-α-tokoferol nanoemulzije
Optimization and characterisation of D-α-tocopherol nanoemulsion
D‑11.Sanja Tomić, Zrinka Karačić, Lidija Brkljačić, Ana Tomašić Paić, Mirsada Ćehić, Mihaela Matovina
Uloga dipeptidil peptidaze III u regulaciji boli
Role of dipeptidyl peptidase III in pain regulation
D‑12.Valentina Travančić, Dario Klarić
Ispitivanje vlačne čvrstoće tableta
Tensile strength radial of tablets
SEKCIJA E – KEMIJA U POLJOPRIVREDI I ŠUMARSTVU
SECTION E – CHEMISTRY IN AGRICULTURE AND FORESTRY
E‑1.Nada Pitinac, Đurđevka Pecikozić
pH-vrijednost obradivih tala Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije
The pH value of arable soils in Osijek-Baranja and Vukovar-Srijem counties
E‑2.Vibor Roje, Darko Grba
Ekstrakcija metala i metaloida iz uzoraka tla razrijeđenim kiselinamaExtraction of metals and metalloids from soil samples by using dilluted acids
SEKCIJA F – ZAŠTITA OKOLIŠA
SECTION F – ENVIRONMENTAL PROTECTION
F‑1.Bruna Babić, Davor Dolar, Danijela Ašperger
Uklanjanje farmaceutika iz retentata reverzne osmoze
Removal of pharmaceuticals from reverse osmosis retentate
F‑2.Lidija Begović, Denis Boršćak, Selma Mlinarić, Igor Ivanac, Vlatka Gvozdić
Fiziološki odgovor maslačka (Taraxacum officinale Weber ) na čimbenike okoliša u urbanim sredinama
Physiological response of dandelion (Taraxacum officinale Weber) to environmental factors in urban areas
F‑3.Irena Ciglenečki, Niki Simonović, Mathieu Dutour Sikirić, Ana Cvitešić Kušan, Boris Mifka, Maja Telišman-Prtenjak, Marija Marguš, Milan Čanković
Utjecaj klimatskih faktora na koncentracije organskog ugljika u Rogozničkom jezeru (dugoročno istraživanje: 1994. – 2020.)
Influence of climate factors on organic carbon concentrations in Rogoznica lake (long-term study: 1994 - 2020)
F‑4.Tomislav Domanovac, Monika Šabić Runjavec, Ivana Stojmilović, Dajana Kučić Grgić, Marija Vuković Domanovac
Biorazgradnja i transformacija organskih tvari u aerobnim uvjetima
Biodegradation and transformation of organic substances under aerobic conditions
F‑5.Vjeran Gomzi, Marina Duplančić, Vesna Tomašić
Optimizacija parametara reakcijskog polja sila i teorijsko istraživanje katalitičkih svojstava MnFeO3
Reactive force field optimization and MnFeO3 catalyst theoretical investigation
F‑6.
Dijana Grgas, Kristina Čondić Galiničić, Tibela Landeka Dragičević
Biološko uklanjanje nutrijenata pri niskoj koncentraciji otopljenog kisika
Biological nutrient removal at low dissolved oxygen
F‑7.
Vlatka Gvozdić, Lidija Begović, Selma Mlinarić, Denis Boršćak, Igor Ivanac
Primjena FTIR spektroskopije i analize glavnih komponenata u procjeni okolišnih utjecaja na biljke
Application of FTIR and PCA for assessment of influences of environmental factors on plants
F‑8.Sanja Ivanušić, Monika Šabić Runjavec, Marin Ganjto,Marija Vuković Domanovac
Antropogeni utjecaj na dinamiku organskog opterećenja u komunalnim otpadnim vodama
Anthropogenic impact on the organic load dynamics of municipal wastewater
F‑9.Karla Jagić, Marija Dvoršćak, Darija Klinčić
Analiza postojanih i toksičnih polibromiranih difenil etera u uzorcima kućne prašine
Analysis of persistent and toxic polybrominated diphenyl ethers in house dust samples
F‑10.Igor Jajčinović, Don Vito Lukšić, Kristina Tolić, Ivan Brnardić, Tamara Holjevac Grgurić
Utjecaj grafen oksida na fotokatalitička svojstva titan(IV) oksida
Influence of graphene oxide on photocatalytic properties of titan(IV) oxide
F‑11.Dajana Kučić Grgić, Martina Miloloža, Antonija Kovačević, Ema Lovrinčić, Vesna Ocelić Bulatović, Matija Cvetnić, Šime Ukić, Viktorija Prevarić, Marinko Markić, Tomislav Bolanča
Biorazgradnja LDPE- i PS- mikroplastike mješovitom bakterijskom kulturom Bacillus sp. i Pseudomonas alcaligenes
Biodegradation of LDPE- and PS- microplastics by mixed bacterial culture of Bacillus sp. and Pseudomonas alcaligenes
F‑12.Virgjina Lipoveci, Mirjana Čurlin
Vremenska klasifikacija čestične onečišćujuće tvari u zraku primjenom multivarijatne analize
Temporal classification of the fine particle air pollution by multivariate methods
F‑13.Marinko Markić, Dora Matijašec, Marija Sigurnjak, Viktorija Prevarić, Martina Miloloža, Matija Cvetnić,Tomislav Bolanča, Šime Ukić, Dajana Kučić Grgić
Piroliza plastičnog otpada
Pyrolysis of plastic wastes
F‑14.Sarah Mateša, Anđela Bačinić, Claire Durey, Irena Ciglenečki
Elektroanalitička karakterizacija polisulfida (Sx2-) u morskom euksinom okolišu
Electroanalytical characterization of polysulfides (Sx2-) in marine euxinic environment
F‑15.Martina Miloloža, Kristina Bule, Matija Cvetnić, Šime Ukić, Marinko Markić, Tomislav Bolanča, Vesna Ocelić Bulatović, Jelena Dragojević, Tvrtko Smital, Dajana Kučić Grgić
Ispitivanje toksičnosti mikroplastike na Chlorellu sp., Pseudomonas putidu i Danio rerio
Determination of microplastics toxicity on Chlorella sp., Pseudomonas putida and Danio rerio
F‑16.Selma Mlinarić, Igor Ivanac, Lidija Begović, Denis Boršćak, Vlatka Gvozdić
Procjena fiziološkog stanja maslačka u ruralnoj sredini
Assesment of the physiological state of dendelion in rural enviroment
F‑17.Ivona Nuić, Marija Ljubica Čikeš, Ivana Raguž, Marin Ugrina
Uporaba otpada iz proizvodnje i prerade hrane kao biosorbenta za obradu voda onečišćenih teškim metalima
Waste utilization from food production and processing as biosorbent for treatment of waters polluted with heavy metals
F‑18.Vesna Ocelić Bulatović, Dajana Kučić Grgić, Martina Miloloža
Međupovršinski fenomen u materijalu
Interfacial phenomena in material
F‑19.Marina Poljak
EMBRACED EU Projekt Uspostavljanje višenamjenske biorafinerije za recikliranje organskog sadržaja iz otpadih apsorpcijskih higijenskih proizvoda u domeni kružne ekonomije
EMBRACED EU projectEstablishing a multi-purpose biorefinery for the recycling of the organic content of absorbent hygiene products waste in a circular economy domain
F‑20.Viktorija Prevarić, Matija Cvetnić, Marinko Markić, Dora Matijašec, Marija Sigurnjak, Martina Miloloža, Tomislav Bolanča, Šime Ukić, Dajana Kučić Grgić
Razgradnja ftalata naprednim oksidacijskim procesom
Degradation of phtalates by advanced oxidation process
F‑21.
Angela Stipišić, Nenad Periš
Živa u ukupnoj taložnoj tvari na području Splitsko-dalmatinske županije
Mercury in the total depositied matter in Split-Dalmatia county
F‑22.Ana Tutić, Anđela Zeko-Pivač, Anamarija Burilo, Verónica Silva Teixeira, Mariana Oliveira Pagaimo, Susana Paixão, Mirna Habuda-Stanić
Uklanjanje huminske kiseline iz vode adsorpcijom na modificirani aktivni ugljen
Removal of humic acid from water by adsorption onto modified activated carbon
F‑23.Marin Ugrina, Teja Čeru, Ivona Nuić, Marina Trgo
Usporedno istraživanje uklanjanja žive(II) na prirodnom i željezo-modificiranom zeolitu
Comparative study of mercury(II) removal onto natural and iron-modified zeolite
F‑24.
Anđela Zeko-Pivač, Ana Tutić, Tibela Landeka-Dragićević, Mario Šiljeg, Mirna Habuda-Stanić
Uklanjanje fosfata iz otpadnih voda: pregled istraživanja
Phosphate removal from wastewater: an overview

 

POKROVITELJ

Zaklada HAZU

UZ POTPORU

Ministarstvo znanosti i obrazovanja Ministarstvo poljoprivrede Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja FKIT

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera Osijek Sveučilište u Zagrebu Grad Vukovar Hrvatski dom Vukovar Veleučilište Lavoslav Ružička u Vukovaru

 

ZLATNI SPONZORI

PLIVA HRVATSKA d.o.o. INA-Industrija nafte, d.d.

 

SREBRNI SPONZORI

XELLIA d.o.o. Shimadzu d.o.o. Tetra Pak d.o.o.

 

BRONČANI SPONZORI

KEFO d.o.o. Karolina d.o.o.

SPONZORI, DONATORI, IZLAGAČI

Borovo d.d. LKB Vertriebs Ges.m.b.H. Kobis d.o.o. Key project d.o.o.
Agroproteinka d.d. Hrvatski kišobran MBO Biro d.o.o. Merck d.o.o. Medical Intertrade d.o.o. Varteks d.d. Alphachrom d.o.o.AnAs d.o.o.Ru-Ve d.o.o.Veleučilište u PožegiKemolab d.o.o.Primalab d.o.o.Muzej vučedolske kultureTuristička zajednica Grada Vukovara

Važni datumi

1. srpnja 2020.
Prijava sudjelovanja i
dostava sažetka


15. srpnja 2020.
Obavijest o prihvaćanju rada


20. srpnja 2020.
Uplata nižeg iznosa kotizacije


1. rujna 2020.
Dostava *.pdf formata posterskog priopćenja


1. studenoga 2020.
Dostava cjelovitih radova